Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky
  (ďalej len „všeobecné obchodné podmienky“ alebo skrátene ,,VOP“ ) sú vydané :

Názov:                              Ing. Petr Štěpánek

IČO:                                   51756030

DIČ:                                   1086687316

Zápis:                               Nie je platiteľ DPH. Zapísaný v živnostenskom registry OU-BB-OZP1-2016/034578-2 č. ŽR 620-39077

 1. Kontaktné údaje predávajúceho:

Telefón / Mobil:                 +421 949 263 305

E-mail:                                info@pomockynapecenie.sk

Web:                                  www.pomockynapecenie.sk

(ďalej len „predávajúci“)

 1. Poštová adresa:

Ing. Petr Štěpánek

Beskydská 5680/11

974 11  Banská Bystrica

(ďalej len ,,poštová adresa predávajúceho“)

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetové adrese www.pomockynapecenie.sk (ďalej len „internetový obchod“).

II. Výklad niektorých pojmov a oboznámenia kupujúceho

 1. Kupujúcim sa pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 2. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 3. Podnikateľom sa rozumie:
  a) osoba zapísaná v obchodnom registri,
  b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  d) osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu,
  e) Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie osoba, ktorá koná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo osoby (IČO) tak berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.
 4. Prototypom sa pre účely týchto VOP rozumie prvotný model, zhotovený na základe požiadaviek kupujúceho, ktorý následne slúži ako vzor pre veci rovnakej kategórie. Prototyp nie je určený na konečné použitie a nebol testovaný v reálnych podmienkach predávajúcim.
 5. Technologickými procesmi vo výrobe sa rozumie:
  a) FFF/FDM (technológia tavenia plastovej struny) – (Fused Filament Fabrication) – Technológia 3D tlače, kde sa roztavuje plastový drôt a je lokálne nanášaný v jednej vrstve. Následne po vrstvách vytvára 3D objekt. Niekedy sa označuje aj ako FDM (Fused Deposition Modeling).
  b) DLP (technológia vytvrdzovania živice) – (Direct Light Processing) – Technlógia 3D tlače, kde sa pôsobením projektora s UV žiarením vytvrdzuje svetlocitlivá kvapalina súčasne v celej vrstve. Následne po vrstvách vytvára 3D objekt.
  c) MJF (technológia spekania polymerového prášku) – (Multi Jet Fusion) – technológia, kde sa pôsobením pohybu tlačovej hlavy lokálne v jednej celej vrstve speká polymérový prach, ktorý je predtým napustený špeciálnym pojivom. Následne po vrstvách vytvára 3D objekt.
  d) SLM (technológia spekania kovového prášku – čisté kové) – (Selective Laser Melting) Technlógia 3D tlače, kde sa pôsobením lasera lokálne v jednej vrstve speká čistý kovový prach. Následne po vrstvách vytvára 3D objekt.
  e) DMLS (technológia spekania kovového prášku –zlatiny) – (Direct Metal Laser Sintering) Technlógia 3D tlače, kde sa pôsobením lasera lokálne v jednej vrstve speká kovový prach s legúrami (a vzniká zliatina kovov). Následne po vrstvách vytvára 3D objekt.
  f) CFF/ FiberTM (technológia kompozitnej 3D tlače) – (Continuous Filament Fabrication) – Technológia 3D tlače, kde sa roztavuje plastový drôt a je lokálne nanášaný v jednej vrstve a vo vybraných medzivrstvách sú nanášané kontinuálne sklenné vlákna, vlákna uhlíku alebo kevlaru. Následne po vrstvách vytvára 3D objekt a vzniká kompozitný diel.
 6. Použitými materiálmi sa pre účely týchto VOP rozumejú:

Materiály definované v produktových listoch predávajúceho, umiestnených na webovom sídle predávajúceho v sekcii: Materiály pre 3D tlač.

 1. Množstevnými hladinami sa pre účely týchto VOP rozumie:
  a) hladina: 1ks
  b) hladina: 2ks – 9ks
  c) hladina: 10ks – 49ks
  d) hladina: 50ks – 199ks
  e) hladina: 200ks – 499ks
  f) hladina: nad 500ks

Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť výšku ceny výrobku s ohľadom na uvedené množstevné hladiny. Ceny stanovené v súlade s týmito množstevnými hladinami sú platné pre jednorazové objednávky v daných množstvách a nie je možné ich vzájomne kombinovať.

 1. Digitálnym modelom (3D model) sa pre účely týchto VOP rozumie matematicky definovaný tvar telesa v 3D priestore či už prostredníctvom polygónov (plošný model) alebo parametricky (objemový CAD model).
 2. Výrobkom sa pre účely týchto VOP rozumie zhmotnený produkt ako výsledok procesu výroby.
 3. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.
 4. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.
 5. Kupujúci odoslaním objednávky prostredníctvom zakliknutia virtuálneho tlačidla ,,Objednať s povinnosťou platby“ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, ktorý je dostupný na stránke predávajúceho v časti Obchod s názvom Reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.
 6. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou tovarov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem.
 7. Faktúra obsahujúca základné údaje zmluvy, vrátane účtenky podľa zákona o evidencii tržieb a daňového dokladu, obdrží kupujúci ako prílohu e-mailu o potvrdení prijatia objednávky. Kupujúci s týmto zaslaním faktúry na ním zadanú e-mailovú adresu súhlasí.
 8. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci označením (zaškrtnutím) príslušného políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, na základe ktorých predávajúci dodá tovar prezentovaný na internetovej stránke sk kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnych zmlúv a reklamácii tovaru.
 9. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

III. Informácie o tovare a cenách

 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
 2. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.
 3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácia o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.
 5. Všetky ceny sú zmluvné. Ceny sú konečné, a teda vrátane DPH, prípadne všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť. To sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíka a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku. Predávajúci v takomto prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä nasledujúce:
  a) cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu; nezohľadňuje bežnú trhovú cenu rovnakého prípadne podobného tovaru);
  b) u ceny tovaru chýba alebo je navyše jedna či viac číslic;
  c) zľava na tovaru presahuje viac ako 50%, bez toho aby tovar bol súčasťou osobitnej marketingovej kampane, či výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom.
 7. V prípade pochybností, či je tovar skutočne zlacnený alebo či ide o zjavnú chybu v cene tovaru je kupujúci povinný kontaktovať predávajúceho a informáciu o správnosti ceny si overiť.
 8. Pôvodná cena znamená cenu tovaru, za ktorú predmetný tovar predávajúci ponúkal bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií v jej internetovom obchode alebo cenu nezáväzne doporučenú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá z cien, ktorá lepšie reflektuje cenu daného tovaru na trhu.
 9. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru, a to dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záhlaví týchto VOP resp. v záväznej akceptácii objednávky.
 10. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
 11. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 12. V prípade, ak kupujúci riadne a včas zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej Republiky.
 13. V prípade, že kúpna cena za vrátený alebo reklamovaný tovar, prípadne za tovar, pri ktorom došlo k odstúpeniu od zmluvy bude zaplatená kupujúcim formou darčekových certifikátov, prípadne ich kombináciou s peňažným plnením, predávajúci je oprávnený vrátiť kúpnu cenu kupujúcemu rovnakou formou, ako bola uhradená kupujúcim. Hodnota vrátených darčekových certifikátov kupujúcemu však nesmie byť vyššia ako hodnota darčekových certifikátov zaplatená kupujúcim pri kúpe tovaru. Ak by vrátenie darčekových certifikátov z objektívnych dôvodov nebolo možné, predávajúci poskytne kupujúcemu peňažnú náhradu.

IV. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy sa rozumie odoslaná objednávka tovaru kupujúcim. Stlačením virtuálneho tlačidla (zakliknutím) ,,Objednať s povinnosťou platby“ kupujúci záväzne navrhuje predávajúcemu uzatvorenie kúpnej zmluvy a je týmto svojim prejavom vôle viazaný. Následne po takomto objednaní tovaru kupujúcim zašle predávajúci kupujúcemu na ním uvedenú e-mailovú adresu informáciu o tom, že túto objednávku eviduje vo svojom systéme. Tento e-mail má povahu informačného e-mailu a nemá účinky platného uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je následne uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom prostredníctvom ďalšieho e-mailu, ktorý má formu potvrdzujúceho e-mailu. V informačnom emaile kupujúci nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho. Takto uzatvorenú zmluvu možno meniť alebo rušiť len na základe dohody oboch strán alebo na základe zákonných dôvodov.
 2. Kupujúci má právo na tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci má možnosť pred vykonaním objednávky oboznámiť sa s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a následne v potvrdzujúcom e-maile, ktorým predávajúci potvrdí prijatie objednávky. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.
 3. Objednávku je možné uskutočniť nasledujúcimi spôsobmi:
  a) na internetovej stránke predávajúceho,
  b) osobne v priestoroch predávajúceho,
  c) inou formou len po predošlej vzájomnej dohode.
 4. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom prípadne iné údaje.
 5. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 6. Za správnosť údajov poskytnutých kupujúcim pri vyplnení objednávky tovaru zodpovedá kupujúci. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami, že sa oboznámil s oznámením o ochrane osobných údajov, a že je starší ako 16 rokov.
 7. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného naplnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky kúpnu zmluvu si riadne prečítať a skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto VOP sú k dispozícii na jednotlivých portáloch predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.
 8. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho spravuje okrem týchto VOP aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, je predávajúci oprávnený objednávku kupujúceho stornovať resp. odmietnuť. O stornovaní/odmietnutí objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom ním zadaného e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodne inak.
 9. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.
 10. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

V. Platobné podmienky a dodanie tovaru

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
  a) bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho,
  b) dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru
 2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.
 3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do dátumu uvedeného na zmluve alebo k nej prislúchajúcej faktúre.
 4. V prípade platby prostredníctvom platobnou brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
 5. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.
 6. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
 7. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu pokladničný doklad. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
 8. Tovar je kupujúcemu dodaný:
  a) na adresu určenú kupujúcim v objednávke
  b) osobným odberom v prevádzkarni predávajúceho.
 9. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.
 10. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 11. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 12. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 13. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho./Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru.
 14. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.
 15. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a riadne zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.
 16. Predávajúci si týmto vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po riadnom a úplnom zaplatení kúpnej ceny.
 17. Predávajúci kupujúcemu odovzdá tovar a doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho právo k tovaru v súlade s kúpnou zmluvou.
 18. Povinnosť predávajúceho odovzdať tovar kupujúcemu je splnená, ak predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom v mieste plnenia a včas mu to oznámi.
 19. Ak má predávajúci tovar odoslať, odovzdá tovar kupujúcemu – podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi a v prípade, ak má predávajúci odovzdať tovar kupujúcemu – spotrebiteľovi, tovar odovzdá až v momente, kedy mu tovar odovzdá dopravca.
 20. Predávajúci odovzdá kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, akosti a prevedení.
 21. Ak nie je dohodnuté, ako ma byť tovar zabalený, predávajúci tovar zabalí zvyčajným spôsobom. Ak nie je možné tovar zabaliť zvyčajným spôsobom, potom predávajúci zabalí tovar spôsobom potrebným pre uchovanie vlastností tovaru a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zabalí predávajúci tovar na prepravu.
 22. Predávajúci má právo stornovať/odmietnuť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo dohodnutej v kúpnej zmluve prípadne nie je schopný dodať tovar v dohodnutej cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

VI. Úprava odstúpenia od zmluvy

a) Odstúpenie od zmluvy predávajúcim:

b) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu resp. časť kúpnej ceny za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to prevodom na účet určený kupujúcim, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodne inak.

b) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci neprevzal tovar do piatich pracovných dní odo dňa, kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať.

c) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s kupujúcim v prípade zjavnej chyby v cene tovaru v zmysle článku III. bod 2., ako aj v prípade iných zjavných chýb v písaní, zjavných chýb v popise tovaru, obrázku a podobne. V prípade takejto situácie bude predávajúci okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť kúpnej ceny alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, a to do 14 pracovných dní.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ:

a) V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

b) Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku keď jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o všetkých informáciách týkajúcich  sa  reklamačných,  platobných,  obchodných,  prepravných a iných podmienok.

c) Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť na stránke predávajúceho.

d) Adresa pre zaslanie odstúpenia od zmluvy je  Ing. Petr Štěpánek ,Banská Bystrica ,Beskydská 5680/11

e) Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované, a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa, adresa spotrebiteľa, podpis spotrebiteľa, spôsob akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum. Kupujúci je spolu s odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a podľa možnosti v originálnom obale, a to zaslaním na adresu uvedenú v predchádzajúcom bode. Pokiaľ kupujúci odstúpením od zmluvy zasiela predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. na adresu podľa predchádzajúcej vety prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., môže tak urobiť len prostredníctvom služby s názvom „Balík na adresu“. Predávajúci nezaručuje prebratie tovaru v prípade zaslania tovaru prostredníctvom inej poštovej služby.

f) Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. kozmetika, drogistické výrobky a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

g) Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

h) Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

i) Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

j) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle týchto VOP a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, resp. právajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

k) Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a podľa možnosti v originálnom obale.

l) Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dohodnuté, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od kúpnej zmluvy pri:

 • predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

m) Kupujúci berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

n) Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované dary, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, darovacia zmluva stráca týmto odstúpením od kúpnej zmluvy účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté dary vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto dary nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia možné, má predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny daru. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú z tohto hľadiska posudzované samostatne.

o) Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú spoločne s tovarom poskytované dary, nie je možné uplatniť právo z vád tovaru do 24 mesiacov. Spotrebiteľ smie u týchto darov uplatniť práva z vád tovaru iba do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

p) Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny, ktorá bude vrátená kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu zaslaný.

VII. Práva z vadného plnenia

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovaru pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim vykonanej,

b) sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,

c) tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

d) je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a

e) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 1. Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsať štyri mesiacov od prevzatia. Toto ustanovení sa nepoužije u tovaru predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
 2. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:

a) ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:

 • bezplatné odstránenie vady tovaru,
 • výmenu tovaru za nový tovar,

b) ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:

 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • odstúpiť od zmluvy.
 1. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť aj u osoby určenej predávajúcim. Ak reklamáciu spotrebiteľa vybavuje osoba určená predávajúcim, táto môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného tovaru, inak reklamáciu postúpi na vybavenie predávajúcemu. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 2. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je Predávajúci alebo ním poverený pracovník alebo určená osoba povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamách, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. . Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 3. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
 4. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.
 5. Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má kupujúci.
 6. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 7. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy predávajúcemu.
 8. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

VIII Súťaže a lehoty k vyzdvihnutiu výhry

 1. V prípade, že predávajúci usporiada výhernú akciu a kupujúci/výherca vyhrá v súťaži usporiadanej predávajúcim, je tento výherca povinný vyzdvihnúť si výhru do tridsiatich kalendárnych dní odo dňa, kedy boli vyhlásené predávajúcim výsledky takejto súťaže. Nárok výhercu na výhru zaniká uplynutím tejto lehoty, kedy výhra prepadne v prospech predávajúceho.

Doručovanie

 1. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na poštovú adresu alebo emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na adresu uvedenú v kúpnej zmluve alebo v objednávke, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 2. Mimosúdne riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim
 3. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.
 4. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 5. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 6. Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodní inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.06.2020. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.
 2. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
 3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
 5. Kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky alebo potvrdením cenovej ponuky so všeobecnými obchodnými podmienkami v prílohe potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam.

V Banskej Bystrici, dňa 14.10.2022,

Petr Štěpánek